Privacybeleid | Wild van het Hoge Noorden

Privacy beleid

Ons privacybeleid

Privacy is voor ons even belangrijk als voor jou. Daarom hebben we de belangrijkste zaken rond privacy verzameld op deze webpagina. Het privacybeleid is onder meer van toepassing op onze website en alle (commerciële) relaties tussen Noorderhuis en haar klanten, prospecten en business partners.

Noorderhuis wil benadrukken dat zij altijd tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Noorderhuis verzamelt, alsook over de wijze waarop Noorderhuis deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Lees daarom deze Privacy Verklaring samen met de cookie policy van Noorderhuis.

Je rechten

Als je beroep wil doen op de hieronder vermelde privacy rechten, contacteer marketing@noorderhuis.travel om een of meer van de volgende rechten gratis uit te oefenen:

 • Toegang tot de persoonsgegevens die Noorderhuis mogelijks over jou beschikt;
 • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;
 • Schrapping van je persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
 • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Indien je geen marketing e-mails wilt ontvangen, kan je je altijd uitschrijven via de knop “uitschrijven”, die onder iedere marketing e-mail van Noorderhuis staat.

Persoonsgegevens

Noorderhuis verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en naam
 • Adres
 • Firmanaam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteitskaart en/of paspoort
 • Informatie over uw gebruik van de Noorderhuis website zoals onder andere; uw IP adres, browsertype, webpagina’s die je bezocht op de Noorderhuis website, eventuele geografische locatiegegevens

Gebruik van persoonsgegevens

Noorderhuis gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst met Noorderhuis;
 • Het leveren van de diensten van Noorderhuis;
 • Het verzenden van gerichte reclame, updates en aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur;
 • Het verbeteren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Het opmaken en verzenden van offertes, facturen en het innen van betalingen;
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Statistische doeleinden

Verzamelen van persoonsgegevens

Noorderhuis verzamelt persoonsgegevens tijdens:

 • Een samenwerking met Noorderhuis;
 • Een bezoek van de website;
 • Het gebruiken van de diensten van Noorderhuis;
 • Het aankopen van producten van Noorderhuis;
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website);
 • Correspondentie met Noorderhuis;
 • Het meedelen aan Noorderhuis van ideeën betreffende de verbetering van de diensten
 • Een offerteaanvraag
 • Het uitwisselen van business cards

Bewaartermijnen

Noorderhuis respecteert de wettelijke bewaartermijnen. Klantengegevens zullen dus verwijderd worden in de maand januari die volgt op het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn. Spontane sollicitaties worden gedurende 1 jaar bewaard.

Toegang voor derden

Noorderhuis geeft jouw persoonsgegevens niet aan derden, behalve wanneer het nodig is voor het verlenen van de diensten van Noorderhuis en de optimalisering daarvan. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Noorderhuis jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten wanneer Noorderhuis hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Noorderhuis is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de toepassing ervan op andere websites.

Updates

Noorderhuis is actief bezig met haar privacybeleid. Daarom wordt deze pagina regelmatig bijgewerkt. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen, bezoek je best regelmatig de website en de pagina over het privacybeleid.

Klachten

Wanneer u klachten heeft over de manier waarop Noorderhuis jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacy Commissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Contacteer Noorderhuis

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of over de wijze waarop Noorderhuis jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, contacteer ons dan: