Algemene en bijzondere reisvoorwaarden | Wild van het Hoge Noorden

Algemene en bijzondere reisvoorwaarden


Algemene Reisvoorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:

 1. de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
  a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
  b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
  c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
  d) de verstrekte maaltijden;
  e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
  f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
  g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
  h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
 2. de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
 3. de betalingsmodaliteiten;
 4. het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
 5. algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
 6. de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
 7. inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.

2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.

2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.

Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3: informatie door de reiziger

3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: de pakketreisovereenkomst

4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf. Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.

4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:

 1. de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
 2. dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
 3. de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
 4. de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
 5. de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
 6. informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
 7. informatie over de interne klachtenbehandeling;
 8. informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U. voor online geschillenbeslechting;
 9. informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.

4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:

 1. de nodige ontvangstbewijzen
 2. de vouchers en vervoerbewijzen
 3. informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5: De prijs

5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:

 1. de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
 2. de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
 3. de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
 4. Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.

5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.

5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.

5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6: Betaling van de reissom

6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.

6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.

6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

6.4 De verkoper aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien de reiziger kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na bevestiging van betaling van de rekening van de reiziger gedebiteerd.

Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:

 1. de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
 2. de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.

7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:

 1. de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
 2. het om een onbeduidende verandering gaat, en
 3. de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.

9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:

 1. van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
 2. van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
 3. van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
 4. van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
 5. in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.

9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.

9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis

10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:

 1. indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
  a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
  b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
  c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
 2. indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11: Opzegging door de reiziger

11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator. In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandaardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten. Indien er geen gestandaardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.

11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.

11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis

12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.

12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:

 1. onmogelijk is, of
 2. onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
  Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.

12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.

12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.

Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.

12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.

Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.

12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.

12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.

12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.

12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.

14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.

15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.

15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:

 1. de reiziger;
 2. een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
 3. onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16: Verplichting tot bijstand

16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:

 1. nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
 2. de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.

16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17: Klachtenregeling

17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.

17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18: Verzoeningsprocedure

18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 19: Arbitrage of rechtbank

19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen

19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be


Bijzondere reisvoorwaarden

Publicatiedatum 19/12/2023

Vermelde bijzondere voorwaarden, specifiek voor Noorderhuis, maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan.

Artikel 1: prijzen en betalingsmodaliteiten

 1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
 2. De prijs is aangeduid per persoon, behalve indien anders aangegeven.
 3. Bij elke reis worden de in de prijs inbegrepen diensten vermeld.
 4. Nooit inbegrepen zijn: annulerings-en bijstandsverzekering, fooien, kosten reispas en eventuele inentingen, visumkosten, dranken en persoonlijke uitgaven. Eveneens nooit inbegrepen zijn uitstappen en activiteiten die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
 5. Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van overstaptijden bij vluchten op weg naar/van de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld).
 6. Vele luchtvaartmaatschappijen bieden de mogelijkheid tot pre-seating. Deze kost varieert volgens airline en de gekozen plaats in het vliegtuig. Pre-seating kosten zijn steeds exclusief en zijn volledig voor de klant.
 7. Bij boeking kan een dossierkost van € 15 per persoon toegevoegd worden op de bestelbon, met een maximum van € 60 per dossier.
 8. Prijzen die mondeling of telefonisch worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 9. Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.
 10. Tenzij anders overeengekomen wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 40% van de totaalprijs, te vermeerderen met de premie (volledig bedrag) van de verzekering (indien van toepassing). Indien de vlucht- en/of ferryprijzen meer dan 40% van de totaalprijs bedragen of indien wij bij boeking van de reis een voorschot aan de leverancier moet betalen waarbij het bedrag het voorschot van 40% van de klant overschrijdt, wordt de 40% vermeerderd met het restbedrag van de vlucht en/of ferry en/of voorschotkost van het landarrangement. Behalve indien anders vermeld dient het voorschot bij reservatie betaald te worden.
 11. Het saldo is verschuldigd uiterlijk 6 weken voor de afreis (behalve indien anders vermeld).
 12. Een voorschot of saldo, dat niet op de vervaldag betaald werd, kan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals met de wettelijke interesten vanaf de datum van de vervaldag.
 13. Individuele reizen: indien de reis een vlucht en/of ferry omvat dient het bedrag van de vlucht en/of ferry onmiddellijk bij reservatie door de reiziger betaald te worden. De volledige betaling van de vluchten is een vereiste voor de uitgifte van tickets.
 14. Indien zich voor een bepaalde bestemming (groepsreizen) meer personen aanmelden dan er plaats beschikbaar is zal de datum van de betaling van het voorschot het criterium zijn.
 15. Reizigers die inschrijven binnen de 6 weken voor afreis dienen het volledige bedrag meteen te betalen.
 16. Noorderhuis behoudt zich het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang het reisbedrag niet betaald is. Indien na een laatste aanmaning de verschuldigde reissommen na drie werkdagen onbetaald blijven, heeft Noorderhuis het recht, de pakketreisovereenkomst te ontbinden. De hieronder vermelde annuleringskosten blijven van toepassing.

Artikel 2: reisvoorstellen

 1. Al onze reisvoorstellen en webpagina’s worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Routes, kaarten en foto’s zijn louter informatief en niet contractueel. Vluchtprijzen zijn steeds richtprijzen (vanaf-prijzen).
 2. De reiziger aanvaardt dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor het afsluiten van de pakketreisovereenkomst en dat onze reisvoorstellen, tenzij anders overeengekomen, steeds ‘op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid en bevestiging’ zijn. Tenzij anders vermeld zijn de reisvoorstellen 7 dagen geldig.
 3. Indien de reservatie een optie betreft, houdt dit in dat de plaatsen of kamers, een ander product of dienst voorlopig gereserveerd zijn. De leverancier heeft het recht deze optie om op het even welk moment en zon­der voorafgaande verwittiging te annuleren. Ook heeft de betrokken leverancier het recht de prijs zonder vooraf­gaandelijke verwittiging te wijzigen. Slechts nadat u bij Noorderhuis uw optie bevestigde en het verschuldigde voorschot betaald heeft, wordt uw optie omgezet in een definitieve reservatie.

Artikel 3: inschrijvingen

 1. Door de bevestiging te ondertekenen en/of het voorschot te betalen verleent de reiziger aan Noorderhuis, in de hoedanigheid van reisorganisator, de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners.
 2. Pas na betaling van het voorschot wordt de reiziger als ingeschreven en het dossier als gereserveerd beschouwd.
 3. De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen van de inhoud van de bevestiging en de algemene en bijzondere voorwaarden van de reisorganisator. Hou er rekening mee dat u, na ondertekening van bijhorende bevestiging en/of betaling van het voorschot, akkoord gaat met de integrale inhoud ervan, inclusief de schrijfwijze van alle voor- en familienamen zoals vermeld op de officiële identiteitsdocumenten van de reizigers en als dusdanig opgegeven door de reiziger en/of ondergetekende. Alle kosten te wijten aan een verkeerde opgave van namen zijn steeds ten laste van de reiziger. Wij raden u aan om de volledige inhoud waaronder alle voor- en familienamen, reisroute, eindbestemming, aankomst- en vertrekuren en data door te nemen. Noorderhuis zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval hieromtrent eender welk probleem zou kunnen ontstaan.

Artikel 4: formaliteiten

 1. De reiziger bevestigt kennis te hebben genomen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door Noorderhuis worden meegedeeld.
 2. De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. Voor bepaalde landen is een geldige reispas en visum verplicht. Belgische reizigers kunnen informatie inwinnen via de FOD buitenlandse zaken, sectie ‘op reis in het buitenland’. Reizigers met een andere nationaliteit dan de Belgische dienen zichzelf te informeren bij hun ambassade of andere instanties teneinde de geldige formaliteiten te kennen. Noorderhuis is niet aansprakelijk in geval van nalatigheid of niet conformiteit op dit vlak.
 3. Visumkosten zijn nooit inbegrepen. De reiziger dient zelf in te staan voor regeling van het visum.
 4. De persoon die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe Noorderhuis te informeren van zijn nationaliteit en van alle reizigers namens wie hij optreedt en van ons te verwittigen van elke relevante informatie daaromtrent.
 5. Afhankelijk van de bestemming dienen kinderen te beschikken over een eigen reispas en/ of een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun beide ouders vergezeld worden, dienen een attest voor te leggen, waarop de ouders of de “thuisblijvende” ouder hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 6. Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene en mits voorleggen van de nodige en relevante documenten.
 7. Kandidaat deelnemers aan groepsreizen kunnen gevraagd worden een medisch attest voor te leggen dat zij fysiek geschikt zijn om deel te nemen aan de voorziene reis en dienen terzake overleg te plegen met een medewerker van Noorderhuis.
 8. Huisdieren kunnen enkel meegenomen worden meegenomen op aanvraag en na toestemming van Noorderhuis. De aanvraag dient te gebeuren bij het opstellen en bespreken van het reisvoorstel voorgaande aan de boeking. Noorderhuis kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de voorwaarden waaronder dit gebeurt daar dit volledig onder de verantwoordelijkheid van de vervoersmaatschappij of het verblijf valt. Dit houdt in dat eventuele bijkomende kosten voor het vervoer of verblijf van uw huisdier steeds ten laste van de reiziger zijn. Houd er rekening mee dat uw huisdier tijdens transporten vaak verplicht vervoerd zal moeten worden in de afgesloten cargoruimte van vliegtuig of ferry. Bovendien moeten huisdieren doorgaans in een kooi zitten (die aan bepaalde voorwaarden moet voldoen) of in uw eigen wagen blijven tijdens een overtocht. Zorg er ook voor dat u steeds in het bezit bent van de vereiste documenten (gezondheidsvoorschriften en toegangsbewijs voor uw huisdier) tijdens uw reis. Voor specifieke informatie hieromtrent kan u terecht bij uw dierenarts.
 9. Bij autohuur is een kredietkaart op naam van de hoofdbestuurder verplicht (een debet- of prepaidkaart volstaat niet) die moet voorgelegd kunnen worden bij ophalen van de huurwagen. Elke bestuurder dient steeds in het bezit te zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs. Buiten Europa is een internationaal rijbewijs, verplicht vergezeld van het Belgisch rijbewijs vaak een vereiste. Noorderhuis verstrekt slechts algemene inlichtingen betreffende het rijbewijs en u heeft derhalve de verplichting om zelf de recentste informatie in dit verband bij de bevoegde instanties (ambassade of consulaat van uw vakantieland) te verifiëren. Een internationaal rijbewijs kan bij de gemeente worden aangevraagd voor Belgische staatsburgers of bij een ANWB-verkooppunt in Nederland voor Nederlandse staatsburgers.

Artikel 5: bagage

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijft evenwel behouden. Noorderhuis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies of beschadiging van bagage. Wij raden u ten sterkste aan een bagageverzekering af te sluiten.
 2. Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens het luchtvervoer moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report laten opmaken. Zonder dit document is het onmogelijk een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidende host(ess) te worden gevraagd. Bevraag u meteen in verband met de te ondernemen stappen voor de afhandeling van uw schadedossier.
 3. De adviezen over maximaal toegelaten gewicht van bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Overbagage buiten formaat (bv. sportmateriaal zoals fietsen, surfplanken, duikflessen en wintersportmateriaal) kan aangevraagd worden bij Noorderhuis voor de door u gekozen luchtvaartmaatschappij. De aanvraag dient te gebeuren voorafgaande aan de boeking. Noorderhuis kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor de voorwaarden waaronder dit gebeurt daar dit volledig onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij valt. Dit houdt in dat eventuele bijkomende kosten voor het vervoer van dergelijke bagage steeds ten laste is van de reiziger(s).

Artikel 6: dienstregeling en programma

 1. Noorderhuis verstrekt belangrijke informatie over de reisroute en het programma evenals nuttige praktische informatie via de website. De reiziger verbindt zich ertoe voor de boeking kennis te nemen van de inhoud hiervan.
 2. De vermelde dienstregeling/uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis kunnen gewijzigd worden.
 3. Wijzigingen in de dienstregeling van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst ten gevolge van wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
 4. Deelnemers dienen de groep vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van de groep zijn niet terugbetaalbaar.
 5. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
 6. Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten, zullen deze onmiddellijk na kennisname aan de reiziger worden meegedeeld.

Artikel 7: annulering en wijziging door de reiziger

Annuleringskosten

Annuleringen en wijzigingen met betrekking tot een door Noorderhuis samengestelde pakketreis geven aanleiding tot onderstaande kosten.

Bij annulering dient de reiziger Noorderhuis daarvan zo vlug mogelijk telefonisch, per mail of per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt bepaald door de datum van schriftelijke ontvangst door Noorderhuis.

Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan Noorderhuis, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

De annuleringskosten kunnen in bepaalde gevallen afwijken van onderstaande percentages en termijnen, zolang dit voor de boeking met de reiziger gecommuniceerd en afgesproken werd.

 • Bij toepassing van onderstaande percentages bedraagt de minimumvergoeding € 50 per persoon.
 • Alle bedragen zijn te vermeerderen met de verzekeringspremie (bij een annuleringsverzekering) van Protections (indien besteld via Noorderhuis BV).
 • Verzekeringspremie (bij een annuleringsverzekering) en eventuele visumkosten zijn nooit terugbetaalbaar.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

 • bij annulering tot 61 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom.
 • bij annulering tussen de 60 en 41 dagen voor vertrek: 50% van de reissom.
 • bij annulering tussen de 40 en 31 dagen voor vertrek: 75% van de reissom.
 • bij annulering vanaf 30 dagen voor vertrek + no show: 100% van de reissom.

Specifiek voor scheepsreizen en cruises in Groenland, Spitsbergen en Antarctica gelden bij annulering volgende annuleringskosten:

 • bij annulering tot 90 dagen voor vertrek: 30 % van de reissom.
 • bij annulering tussen 89 en 61 dagen voor vertrek: 50 % van de reissom.
 • bij annulering vanaf 60 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bijzondere annuleringsvoorwaarde

Eens vlieg- en ferrytickets uitgeschreven zijn, is er geen terugbetaling meer mogelijk en lopen de annuleringskosten op tot 100% van de prijs van de desbetreffende tickets ongeacht het tijdstip van annulering. De bovenstaande percentages zijn in dat geval van toepassing op de reissom minus de ticketprijzen, de annulatiekosten van de tickets (zijnde 100%) worden hierbij cumulatief aangerekend. Deze annuleringskosten kunnen vermeerderd worden met eventuele bijkomende kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers indien deze de bovenvermelde percentages en bedragen overschrijden. Dit is van toepassing op individuele reizen en groepsreizen. Indien uw annulatie van een groepsreis extra kosten met zich zou meebrengen voor één of meerdere andere deelnemers, kan deze extra aankoopkost doorgerekend worden in de berekende annulatiekost. In het geval er extra annulatiekosten worden aangerekend zullen we aan de klant context geven bij de van toepassing zijnde annulatiekosten.

De reiziger heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving van een groepsreis te annuleren indien de reis nog niet als gegarandeerd geafficheerd staat op de website.  In dat geval ontvangt de reiziger een reischeques ter waarde van de reeds betaalde reissom die minstens 1 jaar geldig is en gebruikt kan worden als betalingsmiddel voor eender welke andere reis binnen de organisatie. In het geval de groepsreis nog niet als gegarandeerd geafficheerd staat en de reiziger wil annuleren en wenst zijn reeds betaalde reissom terug te ontvangen, dan kan dat mits het betalen van een administratieve kost van €100. Deze flexibele voorwaarden zijn niet van toepassing op onze reizen in internationale gezelschap.

Wijzigingskosten

 • Alle kosten voor wijziging van het dossier, na opmaak van de bestelbon, vallen ten laste van de reiziger. Bij wijziging is er steeds een extra administratiekost van € 50 mogelijk.
 • Een reeds uitgeschreven ferry- of vliegtuigticket kan nooit gewijzigd worden. Voor reeds uitgeschreven tickets gelden 100% annuleringskosten, steeds ten laste van de reiziger. Dit geldt ook voor eventuele logies die aan niet-terugbetaalbare tarieven worden gereserveerd en dit bij reservatie wordt meegedeeld.
 • Indien een naamswijziging mogelijk is bij ferry- of vliegtickets zijn de kosten hieraan verbonden steeds ten laste van de reiziger(s).
 • Indien vervoer of transfers zijn geboekt buiten deze die zijn inbegrepen in het reiscontract, dan gelden de annuleringsvoorwaarden/wijzigingskosten van de vervoerder.

Artikel 8: aansprakelijkheid van de organisator

 1. Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer Noorderhuis optreedt als organisator. Deze aansprakelijkheid hebben we niet wanneer we optreden als doorverkoper.
 2. Onze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot driemaal de totaalprijs van het pakket, behalve in geval van persoonlijk letsel of opzettelijk dan wel door nalatigheid veroorzaakte schade. Voor zover internationale verdragen grenzen stellen aan de voorwaarden waaronder een dienstverlener die een reisdienst verleent die deel uitmaakt van een pakketreis, schadevergoeding moet betalen, of aan de hoogte van die schadevergoeding, gelden die grenzen ook voor ons.
 3. Noorderhuis is nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk vermeld staan in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt (zoals excursies of bijkomende activiteiten).
 4. Noorderhuis is tijdens de uitvoering van de reis niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertragingen of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog en andere voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer- en verblijfskosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
 5. Evenmin zullen Noorderhuis noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie/en of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.
 6. Rekening houdend met het karakter van de reis zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
 7. Noorderhuis kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen door de reiziger tijdens de activiteiten, zowel op als buiten de paden, als gevolg van verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen of wandel- en/of fietskaarten. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere rechtspersoon ook. De reiziger weet en verklaart zich akkoord met het feit dat lokale omstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de organisatie daar redelijkerwijs iets aan kan doen.

Artikel 9: gezondheid

 1. Noorderhuis heeft geen medische bevoegdheid. De reiziger dient dan ook zelf contact te nemen met zijn huisarts en zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming. Voor accurate detailinformatie verwijzen wij u graag naar het Tropisch Instituut in Antwerpen. De gegevens bekomen via deze instanties kunnen onder geen enkel beding leiden tot aansprakelijkheid van Noorderhuis.
 2. De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving dat er geen gezondheidsrisico’s te melden zijn.
 3. Specifieke aandachtspunten zoals bijvoorbeeld suikerziekte, astma, e.d. moeten bij inschrijving gesignaleerd worden aan Noorderhuis.
 4. De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen.
 5. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich er toe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Noorderhuis. Alle schade, ook aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.
 6. Noorderhuis behoudt zich het recht voor om een reiziger voor een groepsreis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om (zelfstandig en zonder extra begeleider) aan de reis deel te nemen en een veilig reisverloop mogelijk te maken voor hemzelf en de medereizigers.

Artikel 10: aard van de reis

 1. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het karakter van de reis, met het daarbij behorend eventueel gebrek aan comfort en met mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
 2. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van bepaalde risico’s en eventueel gebrek aan/of soms beperkte niveau van medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van Noorderhuis of de lokale uitvoerders.
 3. Het karakter van onze reizen en de politieke en plaatselijke omstandigheden (o.a terrein- en weersomstandigheden) in bepaalde landen kan ervoor zorgen dat de reisroute ter plaatse gewijzigd wordt. Veiligheid heeft voorrang op de reisroute.
 4. Noorderhuis raadt de reiziger aan om het reisadvies van FOD Buitenlandse zaken met de betrekking tot de gekozen bestemming te raadplegen. Door reizen naar bepaalde bestemmingen aan te bieden garandeert Noorderhuis niet dat reizen naar die bestemming aan te raden of zonder risico is. Noorderhuis kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit de situatie ter plaatse.
 5. De verwachtingen van de reiziger over comfort, infrastructuur en dienstverlening in hotels of ander logies kan nooit veralgemeend worden of doorgetrokken worden van België naar andere landen en dient beoordeeld te worden naar plaatselijke normen.
 6. De eventueel vermelde moeilijkheidsgraad/zwaarte van de reis is een subjectief begrip. De bij iedere reis aangegeven moeilijkheidsgraad is louter indicatief en niet bindend.

Artikel 11: verloop van de groepsreizen

 1. De diensten van de Noorderhuis-reisleider starten/eindigen bij aankomst/vertrek in het land van bestemming tenzij anders vermeld.
 2. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het reisverloop en het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
 3. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid en/ of conditie beschikt om de reis verder te zetten kan de reisleider besluiten te reiziger naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger.
 4. Een reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt kan door de reisleider van verdere deelneming worden uitgesloten. Daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.
 5. Lokale omstandigheden en het karakter van de bestemmingen kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Wanneer er zich tijdens de groepsreis een wijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van Noorderhuis zal een alternatief gezocht worden. Het alternatief wordt overlegd met de groep maar de reisleider neemt de beslissing. Noorderhuis streeft naar alternatieven die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

Artikel 12: klachten en bijstand

 1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, Noorderhuis onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door Noorderhuis in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket.
 2. Meldingsplicht van de reiziger: indien u ontevreden zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden aan de lokale partner/hotelier/receptie zodat zij voor u een oplossing kunnen zoeken. Indien de ter plaatse voorgestelde oplossing u niet bevredigt, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met Noorderhuis (per e-mail of telefonisch tijdens de openingsuren) teneinde alsnog een bevredigende oplossing te bewerkstelligen. Alle kosten die verbonden zijn aan de gevolgen van de niet-naleving van deze meldingsplicht, zijn ten laste van de reiziger.
 3. Alle individuele reizen: de tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk wordt vermeld welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 4. Bij groepsreizen: de deelnemer dient eerst en vooral de begeleider aan te spreken bij niet conformiteit.
 5. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden zijn alleen de rechtbanken van GENT of ANTWERPEN bevoegd.

Artikel 13: garantiestelling

Noorderhuis is een erkend en verzekerde reisorganisator en is lid van het Garantiefonds Reizen (GFG). Hierdoor is Noorderhuis ook verzekerd tegen financieel onvermogen. Het GFG® treedt op bij een faillissement van één van haar leden en zorgt dan voor een passende oplossing voor elke reiziger die een reis heeft geboekt bij dat lid en die nog op reis moet vertrekken of al op zijn bestemming is. Zo is de reiziger beschermd zoals voorzien in de wetgeving en kan hij rekenen op een annulatie met terugbetaling van de reeds betaalde sommen enerzijds en een repatriëring of de verderzetting van de reis anderzijds. De garantie is van toepassing op alle klanten van Noorderhuis, ongeacht de nationaliteit.

Artikel 14: verzekeringen

 1. Er is geen annulerings- en/of reisbijstandsverzekering inbegrepen in de basisprijs van de reis. Bij annulering kunnen de annuleringskosten flink oplopen. Het wordt dan ook sterk aanbevolen een annuleringsverzekering af te sluiten. Ook een volwaardige reisbijstandsverzekering is aan te raden. Voor sommige bestemmingen en/of reizen is dit een absolute noodzaak of zelfs verplicht. We verwijzen hiervoor naar de concrete info in het desbetreffende reisprogramma.
 2. Reizigers die geen reisbijstandsverzekering hebben afgesloten staan zelf in voor de kosten die ontstaan ten gevolge hiervan. In geen geval zal Noorderhuis hierin tussenkomen of bedragen voorschieten.
 3. In geval van schade dienen aangiftes, in overeenstemming met de polisvoorwaarden, rechtstreeks bij de maatschappij te worden ingediend. In geval van annulering dient u Noorderhuis zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 15: aanvaarding

Door inschrijving op een reis vermeld op onze website of op maat samengesteld, verklaart de reiziger zich akkoord met de algemene en bijzondere voorwaarden en bevestigt deze ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan het opstellen van de reisovereenkomst.

Maatschappelijke zetel

Noorderhuis
Britselei 80
2000 Antwerpen
BE0728.737.244